S C I E N C E   F I C T I O N
THIS PAGE IS PART OF A FRAMESET,  CLICK HEREFOR THE FREETIMEWEB SITE

CARL LANS BOEKUITGAVEN

 
 
 
 

BIOGRAFIE

DUBBELSPION

TESTBEMANNING

TESTWERELDEN VAN DE GALAXIE (2)

WEDLOOP MET EEN NOVA (1)

WERELDEN ONDER DE HORIZON


 
 

BIOGRAFIE
Lans, van oorsprong Rotterdammer, ontving een conservatoriumopleiding (viool), werd eerst onderwijzer en (noodgedwongen door de vooroorlogse crisis) rijksambtenaar. Hij werkte tot 1970 bij de afdeling sociale zaken van het Ministerie van Defensie waar hij zich goed op zijn plaats voelde. Verschillende van zijn toekomstverhalen centreren zich dan ook rond dit ministerie. 
Een oorlogsverwonding maakte een eind aan zijn vioolspel, waarna hij zes jaar solozang studeerde, compositieles nam, en circa 300 liederen en koorwerken schreef. 
Niet meegerekend zijn muziekuitvoeringen bracht hij tussen 1956 en 1963 meer dan 70 hoorspel- en televisie-uitzendingen op zijn naam. Van zijn sociale stukken werd Ravijn het bekendst. Van zijn sciencefictionwerk zijn vooral Treinreis naar de Toekomst, Dubbelspion en Testbemanning bekend. 
Het schrijven van hoorspelen had Carl zichzelf als hobby aangeleerd. Zijn hoorspel, de Apocriefe Haydn, over het leven van de componist Haydn gaf hem echter de nodige bekendheid. Daarnaast beschikte Carl ook over een technische knobbel wat hem bij het schrijven van testbemanning goed van pas kwam. Van testbemanning maakt hij een concept en na zijn uitleg was de KRO bereid om het hoorspel in 29 delen uit te zenden. 
Testbemanning werd in boekvorm (hardcover) uitgebracht door uitgeverij Libra ergens in de vijftiger jaren, uitgezonden door de KRO als hoorspelserie Testbemanning in 1961/1962, en in 1966 heruitgegeven door uitgeverij Luitingh-Sijthoff, nu in de vorm van twee Tijgerpockets Wedloop met een Nova en Testwerelden van de Galaxie. 
De KRO zond in 1963 het muziekhoorspel 'De liederen van een reizend gezel' met als sub-titel 'Hoe een Scheveningse jongen operazanger werd' van Carl Lans uit. Het hoorspel was gebaseerd op 'Lieder eines fahrenden Gesellen'-cyclus van Gustav Mahler. Het muziekhoorspel zou een geromantiseerde versie zijn de route die operazanger Cornelis Schell moest afleggen om operazanger te mogen worden. 
Volgens Lans vereist het hoorspel als uitingsvorm ten opzichte van een roman een eigen compromis tussen menselijk handelen en menselijk zijn. In het hoorspel moet de klemtoon vallen op het menselijk handelen en daardoor blijven de achtergronden (wetenschappelijke, maatschappelijke en zielkundige) steeds een suggestie. 
In 1964 en 1965 werd door de AVRO het door Lans geschreven Treinreis naar de Toekomst een sciencefictionserie voor de jeugd uitgezonden op televisie. 
Naast zijn werk als (hoorspel)auteur vertaalde Lans ook een aantal Amerikaanse sciencefictionromans naar het Nederlands. Ook was hij redacteur van "SF-Tijgerpockets" een sciencefictionreeks van de Uitgeverij A.J. Luitingh Laren N.H.. 
Toen zijn boek Werelden onder de horizon in 1970 werd uitgegeven was het een unicum: de eerste bundel oorspronkelijke Nederlandse science-fiction verhalen. Deze serie nouvelles en korte verhalen gaat over verborgen en soms mysterieuze werelden. Ze beginnen in het heden en klimmen op tot in een oneindig verre toekomst. Bovendien spelen de verhalen zich af binnen Nederland, en zo ontstond ook een zekere samenhang, een continuïteit, al is de inhoud uiterst gevarieerd
UIT WIKIPEDIA


 

 
DATUM  BOEK / PAPERBACK TITEL COMMENT
19??

VOOR / FRONT
DUTCH RELEASE
DUBBELSPION

Het verhaal speelt zich af in een fictieve wereld, waarin Scria haar geheime dienst Scripo inzet om bij de vijand, de Pentaanse federatie, te infiltreren. De geheime dienst, Scripo, besluit om het hoofd van de Pentaanse contraspionage, Sherin Antau, te vervangen voor een infiltrant. Want ondanks dat Sherin Antau in werkelijkheid voor Scria werkt, heeft men twijfels aan zijn loyaliteit en verdenkt men hem van dubbelspel. Zijn gezondheidstoestand is ook niet al te best.  Daarom wordt subject 312, een ontvoerde Pentaniër , ingezet als vervanger. Het geheugen van deze Pentaniër wordt gewist en zowel psychisch als ook fysiek wordt hij aangepast om voor Sherin Antau door te gaan.

Van dit boek is ook een hoorspel in 10 delen uitgeven door de KRO in 1963:
 

01 27-10-1963 Ontvoering
02 03-11-1963 Subject 312
03 10-11-1963 Twee projecten
04 17-11-1963 Dubbelspel
05 24-11-1963 Soiree in de ambassade
06 01-12-1963 Jacht op Boratis
07 08-12-1963 Ontmaskering
08 15-12-1963 Inbraak in de ambassade
09 22-12-1963 Tussen twee vuren
10 29-12-1963 Loon voor een verrader

Dit hoorspel is in het bezit van geronimohoorspelen

AUTEUR:
CARL LANS
KEES VAN GINNEKEN

VLAAMSCHE BOEKCENTRALE
ANTWERPEN

       
     
195?

VOOR / FRONT
DUTCH RELEASE
TESTBEMANNING
13 STAPPEN NAAR DE REDDING

BEVAT PAPERBACKS: 
WEDLOOP MET EEN NOVA (1)
TESTWERELDEN VAN DE GALAXIE (2)

WOORD VOORAF
T E S T B E M A N N I N G als roman beoogt meer te zijn dan een simpele omzetting van het gelijknamige hoorspel. De zeer velen, die het gedurende het winterseizoen '61/62 hebben gevolgd, kunnen nu de raadselachtige reis naar Saturnus en de moeilijke tocht door de Parallelwerelden opnieuw beleven. Maar als het ware in breed~beeld, want de gebeurtenissen worden hier geplaatst tegen achtergronden, die óf aan de luisteraars te snel voorbijtrokken, óf slechts ten dele konden worden aangebracht.
Dit laatste omdat het hoorspel als uitingsvorm een eigen compromis eist tussen menselijk handelen en menselijk zijn.
In het hoorspel moet de klemtoon vallen op het menselijk handelen en daardoor blijven de achtergronden (wetenschappelijke, maatschappelijke en zielkundige) steeds een suggestie.
En dit is mijns inziens juist. Immers, voor twee lieden die elkaar breeduit over hun zielsinhouden willen toespreken, is er de roman, die men op die plaatsen naar believen kan doorduimen; in een hoorspel, dat men moet uitzitten, worden deze lieden - om het eens met Els te zeggen - "eng".

Intussen mag ik voor de opvoering van TESTBEMANNING als hoorspel, juist op het stuk van deze gesuggereerde achtergronden, meer dan dankbaar zijn, met name de regisseur LEON POVEL.
Voor het schrijven van deze roman komt mijn dank toe aan de velen, die mij met hun prettige brieven er letterlijk toe hebben gedwongen.
Wat mij echter hevig heeft telèurgesteld is, dat mij niet is vergund dit Voorwoord, naar goed gebruik achteraf te schrijven, en ik dus nog in angstige spanning zit voor wat de laatste twee hoofdstukken ook mij voor nieuws te zeggen hebben. Ik zou... - Wie weet schrijf ik nog een epiloog.

-----ooooo-----
Tweeduizend~zoveel. In Nederland is veel veranderd. Veel is ook bij het oude gebleven. Bijvoorbeeld: de mens als willig voorwerp van onderzoek voor de mediko.
Ook: de mens als ónwillig voorwerp, zoals deze vier jongemannen, die nu op hun polshorloge kijken en besluiten dat het onderzoek naar hun cycli van waakbewustzijnschommelingen nonsens was, - wie is er een vol etmaal klaar wakker? Dus ontdoen zij zich van de vangarmen die nu lang genoeg buigzaam en elektronisch naar de inhoud van hun schedel hebben geluisterd en staan met stijve knieën op uit de contourstoelen. Ze nemen hun bontoverals van de haken, sluiten voorzichtig de snellift achter zich, storten er de dertig verdiepingen van het mediko-center mee af naar de parterre. En wandelen weg.
De decembernacht daarbuiten slokt hen op.
Ergens ver weg weet iemand dat deze gammabemanning waarschijnlijk haar dood tegemoet gaat, hij overweegt hiertegen iets te doen.
AUTEUR:
CARL LANS

GOUDEN SELECTIE BIBLIOTHEEK
DER XX EEUW

GEBONDEN UITVOERING

GEDRUKT
OP DE PERSEN
VAN UITGEVERIJ
,,LIBRA'' PVBA

UITGEVER:
G.KONINGS
HOLLEWEG 32
 KONTICH

       
     
1966

VOOR / FRONT
DUTCH RELEASE


ACHTER / BACK

TESTWERELDEN VAN DE GALAXIE (2)

DEEL 2 VAN TESTBEMANNING - 13 STAPPEN NAAR DE REDDING

Begeleid door het gejuich van miljoenen is de expeditie van captain Ros gestart voor een wanhoopspoging de verre planeet Saturnus te bereiken. Van haar resultaten hangt het lot der gehele aardbevolking af.

Ze landt in de vreemdste werelden en baant zich onder de meest bizarre en dodelijke gevaren, een weg naar het doel van haar testopgave. Talloze malen gaat het erop of eronder. . .

Ook - en misschien wel juist - de meer volwassen lezer zal de menselijke gedachte, die dit werk draagt, appreciëren en inniger kunnen meeleven met hetgeen hoofd en hart van deze stoutmoedige, doch tevens zo menselijke testbemanning beweegt. 

AUTEUR:
CARL LANS

IN GEBONDEN
UITVOERING
VERSCHENEN
ONDER DE TITEL:
TESTBEMANNING
(DE PROCTOR)

UITGEVERIJ:
A.J.LUITINGH
LAREN N.H.
1966

SF TIJGERPOCKET
PAPERBACK
 

 

       
     
1966

VOOR / FRONT
DUTCH RELEASE


ACHTER / BACK

WEDLOOP MET EEN NOVA (1)

DEEL 1 VAN TESTBEMANNING - 13 STAPPEN NAAR DE REDDING

Onder camouflage van een reclamestunt steunen de Grote Mogendheden een wanhoopspoging, de verre planeet Saturnus te bereiken. Met hun verborgen hulp is het proefterrein Oostschiermonnikkoog - gelegen in de gedempte Waddenzee - in een jaar tijds uitgebouwd tot een reusachtige raketbasis van waaruit de expeditie opstijgt. Ze wordt begeleid door het gejuich van miljoenen.

Doch nauwelijks in de buitenaardse ruimte gekomen, krijgen captain Ros en zijn team te kampen met een serie dodelijke gevaren en menselijke problemen. Tenslotte ontstaat een ondraaglijke spanning tussen de expeditieleden, wanneer blijkt, dat zich een saboteur onder hen verbergt.

Talloze malen gaat het erop of eronder. Doch naast de humane maar jonge captein Ros staat de oudere, onaandoenlijke dr. Thomson, die steeds, door methodisch ingrijpen, het ergste voorkomt. 

AUTEUR:
CARL LANS

UITGEVERIJ:
A.J.LUITINGH
LAREN N.H.
1966

ISBN:
?????

SF TIJGERPOCKET
PAPERBACK

     
1970

VOOR / FRONT
DUTCH RELEASE


ACHTER / BACK

WERELDEN ONDER DE HORIZON

Zover we kunnen nagaan, treffen we hier een unicum: de eerste bundel oorspronkelijk Nederlandse science fiction verhalen. Deze serie nouveIles en short stories gaat over verborgen, soms mysterieuze werelden. Ze beginnen in het heden, en- klimmen op tot in een oneindig verre toekomst. Bovendien spelen zij in een der hoofdsteden van ons Nederland, - en zo ontstond een continuïteit. Al is de inhoud ook uiterst gevarieerd:

ABSURDIS (blz. 9) Twee jonge mensen die 's nachts een straat (willen) oversteken, maar terecht komen in een Nimmer-nimmerland.

A-SYMMETRIE (blz. 53) Een menselijke story waarin iemand, na jaren, zijn tragisch omgekomen jonge vrouw op straat ontmoet.

AAN DE GROTE VLAK (blz. 66) 'n Bijtende satire over wezens uit een wereld van alleen lengte en breedte, die het ,hogere' zoeken.

FUTUROLOOG (blz. 87) Over een man die bevreesd is voor de toekomst - met reden, want hij kan die zien! Maar... kan hij eraan ontkomen?

GEWETENSBEZWAARDE (blz. 101) Een harde wereld, waarin het duel het overbevolkingsvraagstuk heeft opgelost.

MENSENJACHT (blz. 150) Een jongeman en een fanatiek meisje, ontsnapt uit hun Komuna, om als wild te dienen ter verstrooiing van de Eurasische bezetters... met een verrassend slot.

SYNTHETICUS (blz. 215) De blanco mens, die zelf zijn gevoelens, verstand en gedrag opwekt door gebruik van allerlei soorten peppillen.

EGEïSCHE ZEE (blz. 246) Een wereld waarin de gedegenereerde overbevolking is opgehokt in de wooncellen van geautomatiseerde pyramide-steden. En een rebel die zich, koste wat kost, ruimte wil verschaffen.

DE PARADOX (blz. 261) Een sport jager, in een verre toekomst waarin men tijdreismachines kent, probeert daarmee bewust een z. g. tijdparadox te verwekken - doch in (door!) zijn triomf vergeet hij één détail!

AUTEUR:
CARL LANS

UITGEVERIJ:
A.J.LUITINGH
LAREN N.H.
1970

ISBN:
90 245 2043 6

SF TIJGERPOCKET
PAPERBACK© Copyrights Freetimeweb